Jesteś tutaj: Start / O szkole / O szkole

O szkole

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 maja 2019

MISJA SZKOŁY

"Pier­wszym obo­wiązkiem człowieka jest pra­cować. 

Tyl­ko przez pracę sta­je się oby­wate­lem użytecznym”

                                                                     Stanisław Staszic

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu to szkoła, w której uczeń:

 • zdobywa wiedzę i umiejętności w wybranym przez siebie zawodzie i do dalszego     kształcenia,
 • przygotowuje się do: świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie, dbałości  o  swoje zdrowie, korzystania ze źródeł informacji, życia w zjednoczonej Europie, pełnienia    ról społecznych zgodnie z ogólnie uznanymi w społeczeństwie normami,
 • nauczy się twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie porozumiewać się,
 • rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata,
 • uwierzy we własne możliwości, co pozwoli mu znaleźć swoje miejsce w życiu,
 • w życzliwej atmosferze rozwinie własną osobowość i pasje.

Relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami opierają się na wzajemnym szacunku, życzliwości i zrozumieniu.

MODEL ABSOLWENTA

Dokładamy starań, by absolwent Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu był człowiekiem:

 • dbającym o rozwój intelektualno-emocjonalny,
 • posiadającym umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy,
 • potrafiącym samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć,
 • korzystającym z różnych źródeł informacji,
 • rozwijającym swoje zainteresowania, talenty i pasje,
 • posługującym się językami obcymi,
 • przedsiębiorczym, odpowiedzialnym, samodzielnym,
 • świadomie planującym swoją karierę zawodową,
 • dobrym fachowcem w swoim zawodzie,
 • komunikatywnym i asertywnym,
 • wrażliwym na potrzeby i krzywdę innych,
 • szanującym wartości rodzinne.

 CELE I ZADANIA SZKOŁY

Szkoła, kierując się zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowych Paktów Praw Obywatelskich i Politycznych  oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka, za podstawę swej działalności przyjmuje uniwersalne zasady etyki oraz chrześcijański system wartości.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. umożliwia wszechstronną wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 2. umożliwia absolwentom zdawanie egzaminu maturalnego oraz wybór dalszego kierunku kształcenia i studiów wyższych,
 3. przygotowuje do czynnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym na zasadach wzajemnej tolerancji, szacunku i życzliwości,
 4. rozwija talenty i uzdolnienia pozwalające wykonywać wybrany przez siebie zawód i podnosić kwalifikacje w różnych dziedzinach,
 5. zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz bezpieczeństwo i higienę pracy w szkole, na warsztatach szkolnych i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
 6. prowadzi obowiązkowe zajęcia lekcyjne, fakultatywne i pozalekcyjne
 7. zapewnia uczniom warunki dla aktywnego uczestnictwa w organizacjach młodzieżowych działających na terenie szkoły,
 8. kształtuje właściwe stosunki między nauczycielami, uczniami, rodzicami i instytucjami środowiskowymi prowadzącymi działalność z młodzieżą,
 9. upowszechnia wśród uczniów wiedzę ekologiczną i kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,
 10. przekazuje uczniom szkoły podstawy wiedzy informatycznej,
 11. pielęgnuje tradycje narodowe w zakresie obchodzenia świąt państwowych, narodowych, religijnych w zależności od wyznania.

KONCEPCJA (WIZJA) ROZWOJU SZKOŁY

U c z n i o w i e:

 • systematycznie pracują nad własnym rozwojem – posiadają wewnętrzną motywację do wykonywania zadań szkolnych;
 • odkrywają własne predyspozycje i talenty oraz rozwijają je uczestnicząc w wybranych zajęciach pozalekcyjnych,
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, kształtują mechanizmy demokracji szkolnej;
 • identyfikują się z takimi cechami jak: dobro, prawda, sprawiedliwość oraz umiejętnie odróżniają dobro od zła;
 • znają historię szkoły, swojego regionu i kraju oraz odczuwają z nią więź i szacunek;
 • propagują ekologiczny model funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez właściwe nawyki higieniczne i zdrowotne, znajomość zagrożeń cywilizacyjnych oraz wykazują się asertywną postawą wobec nich;
 • cechują się tolerancją i empatią – pomagają chorym, starszym, pokrzywdzonym przez los

 N a u c z y c i e l e:

 • są profesjonalistami – posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do realizacji zadań szkoły;
 • dostosowują swoje wymagania do możliwości ucznia – są nastawieni na rozwój jego zdolności;
 • przestrzegają zasad etyki zawodowej – są sprawiedliwi, rzetelni, odpowiedzialni i obdarzeni poczuciem humoru
 • stale rozwijają i doskonalą swoje umiejętności i warsztat pracy;
 • ściśle współpracują z rodzicami i innymi osobami i instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.
 • są zadowoleni ze swojej pracy.

 R o d z i c e:

 • są autorytetami dla swoich dzieci, umacniają w nich szacunek do prawd i wdrażają ich do wartościowania w oparciu o normy moralne;
 • motywują dziecko do rozwoju;
 • zapewniają poczucie bezpieczeństwa i akceptacji;
 • są otwarci na szczerą współpracę z nauczycielami i wychowawcami;
 • współpracują ze szkołą biorąc udział w tworzeniu dokumentów regulujących pracę szkoły, udział w strukturach szkoły oraz w tworzeniu jej dobrego wizerunku.

Kierunki kształcenia:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:zsrcku
Data utworzenia:2019-05-09
Data publikacji:2019-05-09
Osoba sporządzająca dokument:Wiesław Kujawa
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1047